การรับประกันโทรศัพท์มือถือ Hocom

บัตรรับประกันและใบกํากับภาษีแสดงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการซ่อมแซมเครื่องขณะที่ซื้อเครื่องกรุณากรอกข้อมูลใน
บัตรรับประกันให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและไม่มีรอยแก้วันหมดอายุอีกทั้งเก็บรักษาใบกํากับภาษีที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์
ใบกํากับภาษีที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ต้องระบุหมายเลขประจำเครื่อง (IMEI) รุ่นผลิตภัณฑ์วันเดือนปีที่จำหน่ายและจำนวนเงิน
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดเนื้อหาด้านล่าง

1. ระยะเวลาการรับประกัน

1.1  ตัวเครื่องโทรศัพท์มีระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยลูกค้าต้องแสดงใบกำกับภาษีหรือบัตรรับประกัน

1.2  อุปกรณ์เสริมในกล่องได้แก่ แบตเตอรี่ สายUSB อแดปเตอร์ ชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมเฉพาะรุ่น เท่านั้น
ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ซื้อเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์เสริมที่ได้แถมจากโปรโมชั่น

1.3  เครื่องโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ Hocom ใดๆ ก็ตามที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้ว ส่วนที่ได้รับการซ่อมแซม
จะได้รับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาการรับประกันเดิม หรือ 90วันนับตั้งแต่วันที่ ได้รับการซ่อมแซม แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะนานกว่า

2. คู่มือและกฎเกณฑ์การรับประกัน
เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของ Hocom จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาด
ของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น บริษัท เอ็มทีวาย กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตรา
ค่าบริการในส่วนของการซ่อมและบริการเครื่องที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขประกันตามอาการเสียต่างๆ

2.1  กรณีข้อยกเว้นการรับประกัน

2.1.1 เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมเกินระยะเวลาการรับประกัน

2.1.2 ความบกพร่องจากการใช้งานโดยขาดความระมัดระวัง การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ความบกพร่อง
หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่ขัดกับข้อแนะนำการใช้งานที่ให้โดย
Hocom การกระทำอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ Hocom

2.1.3 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เสริม ได้รับการแกะเครื่อง ซ่อมแซม การแก้ไขหรือดัดแปลงทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
โดยบุคคลใดซึ่งมิใช่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

2.1.4 เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เสริม Hocom ชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือฟ้าผ่า

2.1.5 หากหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ รหัสวันที่ผลิตของอุปกรณ์เสริมเครื่องโทรศัพท์หรือหมายเลข IMEI ถูกทำลาย ลบออกทำให้เลอะเลือนหรือแก้ไข หรือไม่สามารถอ่านได้โดยประการใดๆ การรับประกันจะสิ้นสุดลง

2.1.6 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ อาทิเช่น การสึกหรอเสื่อมสภาพของกรอบเครื่องปุ่มกด จอแสดงผล เสาอากาศ อุปกรณ์เสริม เป็นต้น

2.1.7 การทำให้ฉลากสติ๊กเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถอ่านได้โดยประการ       
ใดๆ ทำให้การรับประกัน สิ้นสุดลง

2.1.8 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว และส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า

2.1.9 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง เครื่องโทรศัพท์ขัดข้องเนื่องจากเครือข่ายผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์

2.1.10 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง การให้คำมั่นสัญญาของผู้ขาย ซึ่งอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน

2.2  เครื่องโทรศัพท์ในเงื่อนไขประกันเปลี่ยนเครื่อง สามารถแจ้งขอเปลี่ยนเครื่องใหม่กับทางร้านค้าที่ซื้อภายใน 7 วันหากตัวเครื่องชำรุด สามารถเปลี่ยนตัวเครื่องใหม่ตามรุ่นเดิมและเกรดเดียวกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.3 เครื่องโทรศัพท์เกิดชำรุด ต้องการซ่อมแซม สามารถส่งซ่อมได้ที่ศูนย์บริการ Hocom หรือฝากส่งซ่อมกับร้านค้าที่ซื้อ

2.4 เมื่อการซ่อมเครื่องในเงื่อนไขประกันเสร็จสิ้น ชิ้นอะไหล่ชำรุดที่ถูกเปลี่ยนออกจะคืนให้กับทางบริษัท


3. ข้อแนะนำในการส่งเครื่องซ่อมและรับเครื่องซ่อมคืน
3.1 ขณะที่ท่านกรอกใบซ่อมเครื่องโทรศัพท์มือถือ Hocom โปรดเขียนข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อาการเสีย เป็นต้น) ด้วยลายมือที่ชัดเจน
3.2 ท่านควรทำสำเนาสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด ซึ่งจัดเก็บอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของท่านไว้ด้วย เนื่องจากเนื้อหาและข้อมูลนั้นอาจสูญหายได้ในระหว่างการซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทาง Hocom จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียในลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการสูญหาย ความเสียหายหรือความบกพร่องของเนื้อหาและข้อมูลในระหว่างการซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
3.3 ท่านควรนำใบซ่อมเครื่องโทรศัพท์มือถือ Hocom มาใช้เป็นหลักฐานในการรับเครื่องซ่อมคืน หากท่านทำใบซ่อมเครื่องสูญหายให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารยืนยันเพื่อรับคืนเครื่องซ่อม


หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุข้างต้นครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายโดยบริษัท เอ็มทีวาย กรุ๊ป
จำกัด หรือ ตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทยเท่านั้นลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอัพเดตจากทาง Hocom


Copyright © 2019 MTY Group Co., Ltd.